Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ năm 2021

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    72 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2021

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2018 hoặc 2019, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2020-2021;
 • Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên;

Lưu ý: Kết quả học tập và kết quả rèn luyện xét tại học kì 2 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020-2021

 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2021 – 2022.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): viết tay, có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu tại đây: https://bit.ly/DKUFJ21 , chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;
 • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).
 1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): UFJ_MSSV_Họ tên

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/q3033B2WZB

 1. Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h45 ngày 24/10/2021./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương