Thông báo học bổng Mobifone năm học 2017-2018

Thông báo học bổng Mobifone năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:     21   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Mobifone năm học 2017-2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2016-2017 từ 8.0 trở lên và không có môn nào có điểm dưới 5;
 • Điểm rèn luyện năm học 2016-2017 từ 85 điểm trở lên;
 • Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;
 • Có hoàn cảnh khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 05 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 10.000.000đ.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2016-2017;
 • Giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn: bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận mồ côi, khuyết tật;
 • Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa;
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ học bổng tại Phòng CTSV ở cả 2 cơ sở từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/3/2018 (thứ tư).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký) 

Văn Chí Nam