Thông báo học bổng Ninh Thuận năm 2017

Thông báo học bổng Ninh Thuận năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:     96    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Ninh Thuận năm 2017

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2016-2017 từ 8.0 trở lên;
 • Có hoàn cảnh khó khăn: hộ nghèo/hộ cận nghèo/khó khăn, mồ côi, khuyết tật…;
 • Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động vì cộng đồng;
 • Điểm rèn luyện năm học 2016-2017 từ 85 điểm trở lên;
 • Ưu tiên sinh viên đang nội trú tại Ký túc xá ĐHQG-HCM.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

3 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 9.000.000 VNĐ.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin cá nhân (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2016-2017;
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận giải thưởng, danh hiệu về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động – phong trào;
 • Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);
 • Bản sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú;
 • Bản sao Thẻ nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM (nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 3/11/2017 (Thứ sáu) tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương