Thông báo học bổng NK Lee năm học 2017-2018

Thông báo học bổng NK Lee năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  46  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng NK Lee năm học 2017 – 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc đại học hệ chính quy;
 • Điểm trung bình học tập năm học 2016 – 2017 và học kì 1 năm học 2017-2018 từ 7.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2017 – 2018 từ 80 điểm trở lên;
 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018;
 1. Giá trị học bổng: 5.400.000 vnđ /sinh viên /quý.
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh của sinh viên gửi đến Ông Lee Nam Kwang;
 • Thư giới thiệu của Khoa;
 • Bản sao sổ hộ nghèo hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn;
 • Bản sao thẻ sinh viên;
 • Bảng điểm năm học 2016-2017 và học kì 1 năm học 2017-2018.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 06/06/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương