Thông báo học bổng Pony Chung năm 2020

Thông báo học bổng Pony Chung năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    57   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Pony Chung năm 2020

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2017, 2018 bậc Đại học hệ chính quy;
 • Điểm trung bình học tập học kì 2 năm học 2018-2019 và học kì 1 năm học 2019 – 2020 từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019 – 2020 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2020-2021;
 • Ưu tiên:
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19;
 • Sinh viên năm cuối có định hướng học Thạc sỹ tại Đại học Korea (Hàn Quốc) ngay sau khi tốt nghiệp (đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TOEFL 550, IELTS 5.5 hoặc tương đương).
 1. Giá trị học bổng: 600 USD / suất
 2. Quyền lợi của SV nhận học bổng

Sinh viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (theo mẫu) , có dán ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng;
 • Bảng điểm học tập học kì 2 năm học 2018 – 2019 và học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019 – 2020;
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn (nếu có);
 • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
 • Bản sao giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động – phong trào, …(nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 10/09/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương