Thông báo học bổng POSCO năm 2019

Thông báo học bổng POSCO năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    67  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2019

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016 hoặc 2017, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2018-2019 từ 8.5 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Posco TJ Park Foundation năm 2018;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018-2019 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2019 – 2020.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.000 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập năm học 2018-2019;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018-2019;
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 11/9/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 (Quận 5).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương