Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2020

Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:   63   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2020

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017 hoặc 2018, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học kì 2 năm học 2018-2019 và học kì 1 năm học 2019-2020 từ 8.5 trở lên, không có môn học thi lại;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2020 – 2021.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.000 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập học kì 2 năm học 2018-2019 và học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Quy trình xét tuyển
 • Nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 30/9/2020.
 • Đơn vị cấp học bổng phỏng vấn ứng viên: giữa tháng 10/2020.
 • Thông báo kết quả, lễ trao học bổng: tháng 11/2020.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 30/9/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương