Thông báo học bổng SPE năm học 2021-2022 (dành cho thành viên của Hiệp hội kỹ sư dầu khí Việt Nam)