Thông báo học bổng Thakral – In Sewa Ltd. năm 2019

Thông báo học bổng Thakral – In Sewa Ltd. năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    76   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Học bổng Thakral – In Sewa Ltd. năm 2019

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học khóa 2018, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2018-2019 từ 7.5 trở lên;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018 – 2019 từ loại khá trở lên;
 • Ưu tiên sinh viên khuyết tật.
 1. Giá trị học bổng: 260 USD/ sinh viên/ năm

Sinh viên sẽ được nhận học bổng của In Sewa Ltd. trong 3 năm liên tiếp nếu duy trì được kết quả học tập và rèn luyện tốt.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn dự tuyển học bổng theo mẫu;
 • Bảng điểm học tập năm học 2018-2019;
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích;
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 • Đối với sinh viên khuyết tật: giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.
 1. Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng
 • Sau khi tổng kết học kỳ, sinh viên có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả học tập về ĐHQG-HCM (định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm).
 • Nhà tài trợ sẽ dừng cấp học bổng nếu sinh viên: không gửi báo cáo kết quả học tập đúng thời hạn; kết quả học tập không đủ 7.5 trở lên; vi phạm nội quy của nhà trường, của ĐHQG-HCM; vi phạm pháp luật, không đủ sức khỏe học tập.
 • Sinh viên bị dừng cấp học bổng sẽ được nhà tài trợ thay thế bằng sinh viên khác cùng khóa phù hợp với các tiêu chí của học bổng.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 18/9/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương