Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018

Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:   26   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018

_________________

 

  1. Đối tượng dự tuyển
  • Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
  • Là sinh viên dân tộc thiểu số, có điểm trung bình học kì 1 năm học 2017-2018 từ 7.0 trở lên;
  • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2017-2018 từ 65 điểm trở lên;
  1. Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.500.000đ.

  1. Hồ sơ xin học bổng
  • Bản tóm tắt thành tích cá nhân (tải mẫu);
  • Bản sao hộ khẩu thường trú.
  1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Hạn chót: 15g00 ngày 23/3/2018.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam