Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    68  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học có tư cách đạo đức tốt;
 • Là sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Điểm trung bình năm học 2018-2019 từ 7.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên;
 1. Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.500.000đ.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Bảng điểm học tập năm học 2018-2019;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018-2019;
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Hạn chót: 15g00 ngày 04/9/2019.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương