Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2019-2020

Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    31 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2019-2020

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học có tư cách đạo đức tốt;
 • Là sinh viên dân tộc thiểu số (không phải dân tộc Kinh);
 • Điểm trung bình học kì 1 năm học 2019-2020 từ 7.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên;
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.
 1. Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.500.000đ / sinh viên.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bản sao hộ khẩu thường trú.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Hạn chót: 15g00 ngày 17/6/2020.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương