Thông báo Hủy 1 số lớp và Bổ sung lớp học phần HK1/2019-2020 – ĐHCQ

Thông báo Hủy 1 số lớp và Bổ sung lớp học phần HK1/2019-2020 – ĐHCQ

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh lớp trong HK1/2019-2020

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Trong học kỳ 1/2019-2020, Trường điều chỉnh một số lớp cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

  1. Hủy lớp:

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18C2_1

cs2:NĐH5.5

2

6

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S2_1

cs2:NĐH5.5

2

1

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S2_2

cs2:NĐH6.1

2

1

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S3_1

cs2:NĐH5.7

3

1

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S3_2

cs2:NĐH6.1

3

1

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S3_3

cs2:NĐH6.2

3

1

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S4_1

cs2:NĐH5.5

4

1

4

19-20

1

BAA00012

Anh văn 2

18S4_2

cs2:NĐH5.10

4

1

4

19-20

1

BAA00013

Anh văn 3

18S4_2

cs2:NĐH6.1

4

1

4

19-20

1

BAA00013

Anh văn 3

18S7_2

cs2:NĐH5.10

7

1

4

19-20

1

BAA00013

Anh văn 3

18S3_2

cs2:NĐH5.10

3

1

4

19-20

1

BAA00013

Anh văn 3

18S3_4

cs2:NĐH6.4

3

1

4

19-20

1

BAA00013

Anh văn 3

18S2_2

cs2:NĐH6.2

2

1

4

19-20

1

BAA00013

Anh văn 3

18C2_3

cs2:NĐH6.3

2

6

4

19-20

1

BAA00014

Anh văn 4

18C2_2

cs2:NĐH5.10

2

6

4

19-20

1

BAA00014

Anh văn 4

18C2_3

cs2:NĐH6.4

2

6

4

19-20

1

BAA00014

Anh văn 4

18S2_2

cs2:NĐH5.10

2

1

4

19-20

1

BAA00014

Anh văn 4

18S2_3

cs2:NĐH6.4

2

1

4

19-20

1

BAA00003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

17CTT2

cs1:C42

7

10

3

19-20

1

BAA00002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

17CTT2

cs1:C43

3

1

3

19-20

1

BAA00002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

17CSH1

cs1:C43

2

4

3

19-20

1

PHY00081

Thực hành Vật lý ĐC

18TTH_1B

cs2:TNL_A211

7

6

5

 

  1. Mở bổ sung: Bắt đầu học ngày 09/09/2019

Nh

Hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

19-20

1

BIO00002

Sinh đại cương 2

18HL1

cs2:F202

5

1

4

 

  1. Điều chỉnh thời khóa biểu:

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

19-20

1

CHE00002

Hóa đại cương 2

19HOH3

cs2:E303

2

1

4

19-20

1

CHE00002

Hóa đại cương 2

19HOH3

cs2:E302

6

1

4

19-20

1

PHY00001

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)

19DCH1

cs2:D103

2

6

4

19-20

1

PHY00001

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)

19DCH1

cs2:E106

6

6

4

19-20

1

PHY10001

Hàm phức

18KTH1

cs2:F201

4

3.5

2.5

19-20

1

PHY10001

Hàm phức

18VLH1

cs2:F107

4

3.5

2.5

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) theo lịch ĐKHP học kỳ 1/2019-2020 như đã thông báo.

Nhiều học phần có thay đổi lịch học, SV phải vô portal để cập nhật thông tin (thời khóa biểu).