Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo “Gắn kết giữa Trường Đại học với địa phương, doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”