Thông báo kế hoạch tổ chức HTKH “Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển KH&CN trọng tâm phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”