Thông báo kết quả chính thức HBKK HK3/2022-2023 Khoa CNTT (CTĐA)

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK3/2022-2023 Khoa CNTT (CTĐA)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 28/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho SV các Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin

_________________________

 

         Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Công nghệ Thông tin được xét cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Căn cứ: Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm theo quyết định số 423/QĐ-KHTN ngày 16/3/2023 của Hiệu trường Trường ĐH KHTN: Xem tại đây
  2. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích HK3/22-23:
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Công nghệ Thông tin: Xem tại đây
  1. Thông tin nhận học bổng

       Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra Email Sinh viên để biết được thông tin nhận học bổng.

  1. Hình thức nhận học bổng: Chuyển khoản.

       Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập HK3/22-23 dành cho SV các CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân