Thông báo kết quả chính thức học bổng CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin HK 3/20-21

Thông báo kết quả chính thức học bổng CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin HK 3/20-21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 63/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin

_________________________

 

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin được xét cấp

Học bổng khuyến khích học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

1. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích:

  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Công nghệ Thông tin: xem tại đây

2. Thông tin nhận học bổng khuyến khích:

     Phòng Công tác Sinh viên đã gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra email sinh viên để

biết được thông tin nhận học bổng.

3. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời

điểm chuyển khoản học bổng.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân