Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK1/2019-2020

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK1/2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 52/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK1/2019-2020

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2016, 2017, 2018 và 2019 chính thức được cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019-2020 và điểm chuẩn cấp học bổng như sau:

Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

 

Ngành

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

Khóa 2019

Tổng số suất

Toán học

9

8.56

8

7.56

50

Công nghệ Thông tin

9

8.05

8.31

8.79

126

Vật lý

8.32

8.43

8.04

8.22

25

Hóa học

8.33

8.03

7.92

8.26

63

Sinh học

8.56

7.42

7.06

7.6

65

Địa chất

8.25

8.07

 

7.1

9

Khoa học Môi trường

8.05

7.86

7.06

7.37

27

Công nghệ Sinh học

8.27

8.03

7.88

8.4

52

Khoa học Vật liệu

8.25

7.79

7.63

7.5

38

Điện tử Viễn thông

8.91

7.97

8.18

8.02

56

Hải dương học

7.33

7.41

7.31 

 7.34

5

Công nghệ Môi trường

8.32

8.1

7.12

7.32

21

Kỹ thuật Hạt nhân

9.2

8.58

7.89

7.86

9

Bậc Cao đẳng

 

 7.96

 7.2

 

30

 

Danh sách SV được cấp học bổng khuyến khích học bổng học kỳ 1/2019-2020 bậc Đại học, Cao đẳng:

Nhà trường đang thực hiện thủ tục chuyển khoản, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019-2020 vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Trần Vũ