Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2018-2019

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2018-2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 125/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2018-2019

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2015, 2016, 2017 và 2018 chính thức được cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2/2018-2019 và điểm chuẩn cấp học bổng mới như sau:

Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

 

Ngành

Khóa 2015

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

Tổng số suất

Toán học

8.17

9.0

8.55

7.95

40

Công nghệ Thông tin

8.4

8.4

8.18

8.92

110

Vật lý

8.03

9.03

8.25

7.56

24

Hóa học

7.57

8.03

7.96

9.0

46

Sinh học

8.21

7.7

7.34

8.03

55

Địa chất

8.91

8.19

 

7.02

12

Khoa học Môi trường

8.06

7.85

7.29

8.09

26

Công nghệ Sinh học

8.82

8.3

8.22

8.88

37

Khoa học Vật liệu

8.06

8.36

7.39

7.67

34

Điện tử Viễn thông

8.38

9.15

8.43

8.04

37

Hải dương học

8.38

8.53

7.1 

 

04

Công nghệ Môi trường

8.03

8.56

7.26

7.75

19

Kỹ thuật Hạt nhân

9.03

9.48

8.18

7.7

07

Bậc Cao đẳng

 

 7.73

 7.89

7.86

47

 

Danh sách SV được cấp học bổng khuyến khích học bổng học kỳ 2/2018-2019 bậc Đại học, Cao đẳng:

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 2/2018-2019 vui lòng theo dõi và kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Trần Vũ