Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học kỳ 1/2021-2022

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học kỳ 1/2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 89/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2021-2022

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2018, 2019, 2020 và 2021 chính thức được cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/2021-2022 và điểm chuẩn cấp học bổng như sau:

Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2018

Khóa 2019

Khóa 2020

Khóa 2021

Tổng số suất

Toán học

9.7

9.43

8.7

8.68

47

Công nghệ Thông tin

9.28

9.0

8.73

9.34

94

Vật lý

9.44

8.25

8.02

8.33

26

Hóa học

9.0

7.81

8.58

9.01

59

Sinh học

8.71

8.27

7.43

7.81

48

Địa chất

8.95

8.41

8.13

8.06

5

Khoa học Môi trường

8.66

8.6

8.32

7.97

19

Công nghệ Sinh học

9.0

8.76

8.62

8.82

50

Khoa học Vật liệu

8.79

8.97

8.31

7.69

24

Điện tử Viễn thông

7.96

8.5

8.19

8.67

56

Hải dương học

 

8.25

7.52

 

3

Công nghệ Môi trường

8.2

8.81

7.33

7.94

18

Kỹ thuật Hạt nhân

9.34

8.96

8.21

8.14

7

Công nghệ Vật liệu

     8.38

7.97

7

Vật lý Y khoa

    7.98 

8.27

8

Kỹ thuật Địa chất

     7.46  

1

Khoa học Dữ liệu

     8.99

8.41

10

 

Danh sách SV được cấp học bổng khuyến khích học bổng học kỳ 1/2021-2022: xem tại đây

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1/2021-2022 vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Hân