Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2019-2020 (Khóa 2018, 2019)

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2019-2020 (Khóa 2018, 2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 41/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2019-2020

Khóa 2018, 2019

_________________________

 

       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019-2020 dành cho

Khóa 2018, 2019 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019-2020:

–  Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-KHTN ngày 23/04/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh

viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

  Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2019-2020, kết quả rèn luyện HK1/2019-2020;

–  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2018

Khóa 2019

Tổng số suất

Toán học

8

7.56

32

Công nghệ Thông tin

8.31

8.79

65

Vật lý

8.04

8.22

15

Hóa học

7.92

8.26

45

Sinh học

7.06

7.6

39

Địa chất

 

7.1

2

Khoa học Môi trường

7.06

7.37

14

Công nghệ Sinh học 

7.88

8.4

35

Khoa học Vật liệu

7.63

7.5

21

Điện tử Viễn thông

8.18

8.02

40

Hải dương học

7.31

7.34

3

Công nghệ Môi trường

7.12

7.32

13

Kỹ thuật Hạt nhân

7.89

7.86

6

Bậc Cao đẳng 

 7.2

 

 12

 

2. Danh sách sinh viên Khóa 2018, 2019 dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019-2020:

3. Thời gian khiếu nại:

– Sinh viên thắc mắc về học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 02 cơ sở) từ từ 22/7 đến 28/7/2020 và từ 03/8 đến 10/8/2020.

Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học kỳ 1/2019 – 2020.

– Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản, sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên hạn cuối theo như thời gian khiếu nại.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Trần Vũ