Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 145/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

_________________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2/2017-2018 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp HBKK HK2/2017-2018:

  • Căn cứ quyết định số 169/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/02/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập

cho sinh viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

  • Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2017-2018, kết quả rèn luyện HK1/2017-2018

Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2014

Khóa 2015

Khóa 2016

Khóa 2017

Tổng số suất

Toán

8.8

8.56

8.55

8.06

48

Công nghệ Thông tin

7.8

8.08

8.43

8.53

118

Vật lý

8.11

8.04

8.43

7.81

31

Hóa

8.47

7.58

7.95

7.97

53

Sinh

8.23

7.93

7.32

7.13

56

Địa chất

8.59

7.73

7.75

7.25

23

Khoa học Môi trường

8.47

7.82

8.09

7.58

36

Công nghệ Sinh học

8.53

8.44

7.98

8.03

41

Khoa học Vật liệu

7.38

7.98

7.73

7.12

41

Điện tử Viễn thông

8.41

7.95

8.18

7.82

39

Hải dương học

8.29

8.19

7.14

7.16

10

Công nghệ Môi trường

8.03

8

8.06

7.92

24

Kỹ thuật Hạt nhân

9

9.15

8.79

8

7

Bậc Cao đẳng

 

7.57

7.42

7.97

64

 

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích bậc Đại học, Cao đẳng:

3. Thời gian khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc về học bổng khuyến khích liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 02 cơ sở) từ ngày ra thông báo đến hết ngày

12/12/2018. Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học kỳ 2/2017 – 2018.

Trường hợp sinh viên cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản, sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên hạn cuối ngày 12/12/2018.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Trần Vũ