Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 (Khóa 2017)

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 (Khóa 2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 29/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK2/2020-2021

Khóa 2017

_________________________

 

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học kỳ 2/2020-2021 dành cho

Khóa 2017 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2020-2021:

–  Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-KHTN ngày 23/04/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh

viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

  Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2020-2021, kết quả rèn luyện HK1/2020-2021

–  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2017

Tổng số suất

Ghi chú

Toán học

9.13

6

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Thông tin

8.67

23

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Vật lý

9.07

2

 

Hóa học

8.07

8

 

Sinh học

8.04

10

 

Địa chất

8.9

2

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Khoa học Môi trường

8.91

3

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Sinh học

8.93

6

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Khoa học Vật liệu

8.88

5

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Điện tử Viễn thông

8.0

7

 

Hải dương học

8.23

1

 

Công nghệ Môi trường

8.2

3

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Kỹ thuật Hạt nhân

9.57

1

 

 

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2020-2021:

3. Thời gian khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích hoặc cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng vui lòng sử dụng email

sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

+ Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK2/2020-2021

         hoặc [HB] – Thay đổi thông tin nhận HBKK HK2/2020-2021

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2022. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến

HBKK học kỳ 2/2020 – 2021.

 

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

               Thông tin cần cung cấp: [MSSV – HỌ TÊN – CMND – STK – NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH]

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân