Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh cho học viên cao học khóa 2019 năm học 2020-2021

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh cho học viên cao học khóa 2019 năm học 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 42/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021

 

 

    

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh cho học viên cao học khóa 2019

 năm học 2020-2021

_________________________

 

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-KHTN ngày 12/08/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng chuyển tiếp sinh dành cho học viên cao học thuộc diện xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và Quy định kèm theo Quyết định này; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách học viên cao học thuộc đối tượng chuyển tiếp sinh khóa 2019 được xét cấp học bổng năm thứ 2 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách: xem tại đây

2. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản.

Các học viên có tên trong danh sách nếu muốn thay đổi thông tin nhận học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên hoặc sử dụng email học viên gửi thư về địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

3. Thông tin cần cung cấp: [MÃ HỌC VIÊNHỌ TÊNCMND/CCCDSTKNGÂN HÀNGCHI NHÁNH]

4. Thời gian cung cấp thông tin: Từ ngày ra thông báo đến ngày 03/06/2021

Đề nghị các học viên có tên trong danh sách thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 


 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

Trần Vũ