THÔNG BÁO nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

THÔNG BÁO nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Quyết định 80/QĐ-HĐGSNN ngày 20/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo số lượng Giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2023 cần bổ nhiệm vào ngành như sau:

STT Ngành/Chuyên ngành Số lượng Giáo sư Số lượng Phó giáo sư
1 Sinh học 01  
2 Toán học   01
3 Vật lý   01
4 Khoa học Trái đất   01
Tổng cộng 01 03

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các Khoa, Viện, Phòng thí nghiệm, Trung tâm được biết để thực hiện việc đăng ký xét bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu đính kèm).

– Bản sao quyết định công nhận và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, quyết định công nhận và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

– Lý lịch khoa học của cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh GS, PGS

– Minh chứng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

– Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ ngày 15/12/2023 tại Phòng Tổ chức – Hành chính (B.06, Chuyên viên: Nguyễn Văn Duy).