[THÔNG BÁO] Online Talk Series với chủ đề “Research in Germany”

[THÔNG BÁO] Online Talk Series với chủ đề “Research in Germany”
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ DAAD về Online Talk Series với chủ đề “Research in Germany”:
 
Thời gian: 06-09/12/2021 vào lúc 2pm (giờ chuẩn Trung Âu).
 
Nội dung:
 
– Digital Learning vào thứ 2, ngày 06/12/2021;
– Global Health Research thứ 3, ngày 07/12/2021;
– Interdisciplinary Research works in Germany vào ngày thứ 4, 08/12/2021;
– Planning your Research Career vào thứ 5, ngày 09/12/2021.
Đăng ký và thông tin chi tiết: www.research-in-germany.org/online-talk-series
 
Trân trọng.