Thông báo số 1 Hội nghị xúc tác và hấp thụ toàn quốc lần thứ X “Xúc tác – hấp thụ cho Công nghiệp Lọc Hóa dầu, năng lượng mới và phát triển bền vững” do Hội KHCN Xúc tác và Hấp thụ Việt Nam tổ chức