Thông báo số 2 Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng FMS – NANOMATA 2019

Thông báo số 2 Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng FMS – NANOMATA 2019

THÔNG BÁO SỐ 2

Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng (FMS – NANOMATA 2019)

 

Hội nghị FMS-NANOMATA 2019 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong các ngày 10-12/11/2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị, vui lòng xem Thông báo đính kèm và truy cập website: http://www.fmsconference.orghttp://fms.uet.vnu.edu.vn

 Trân trọng.

Phòng Khoa học Công nghệ