Thông báo số 3 về Hội nghị Ký sinh trùng học Toàn quốc lần thứ 48 do Hội Ký Sinh trùng Việt Nam tổ chức