[THÔNG BÁO] Tham dự và đăng kí tham thuận hội thảo Phát triển một mô hình đào tạo luân phiên (dual education) phù hợp với bối cảnh đại học châu Á – Thái Bình Dương

[THÔNG BÁO] Tham dự và đăng kí tham thuận hội thảo Phát triển một mô hình đào tạo luân phiên (dual education) phù hợp với bối cảnh đại học châu Á – Thái Bình Dương

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, cán bô, viên chức, chuyên viên về việc tham dự và đăng kí tham thuận hội thảo:

Nội dung tham thuận hội thảo và thời gian đăng kí sẽ đính kèm trong file.

Trân trọng.