Thông báo v/v cung cấp bản quyền Microsoft Office dành cho cán bộ-viên chức-người lao động 2019

Thông báo v/v cung cấp bản quyền Microsoft Office  dành cho cán bộ-viên chức-người lao động 2019

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp bản quyền Microsoft Office dành cho cán bộ-viên chức-người lao động

________________

           

Nhằm mục đích mở rộng các tiện ích công nghệ thông tin và đảm bảo thực hiện sở hữu trí tuệ (sử dụng các phần mềm có bản quyền) đối với các cán bộ-viên chức-người lao động (CB-VC-NLĐ) đang công tác tại Trường, Nhà trường triển khai cung cấp dịch vụ trên nền hệ thống Office 365 (của Microsoft) qua email có dạng <HoTen>@mso.hcmus.edu.vn (trong đó phần HoTen giống như đã được cung cấp trong email @hcmus.edu.vn) cho mỗi CB-VC-NLĐ có nhu cầu. Ứng với mỗi tài khoản, CB-VC-NLĐ có thể cài đặt miễn phí bản quyền bộ Microsoft Office mới nhất (gồm có Word, Excel, Power Point, Outlook và OneNote) trên tối đa 05 thiết bị (PC, laptop, Mac,..) cộng với 01 Terabyte (TB) miễn phí lưu trữ trên hệ thống lưu trữ trực tuyến OneDrive và nhiều dịch vụ hữu ích khác.

Lưu ý: bản quyền này chỉ dành cho cá nhân CB-VC-NLĐ đang công tác tại Trường. Nhà trường đề nghị mỗi CB-VC-NLĐ được cung cấp bản quyền không được chia sẻ tài khoản cho người khác. Bên cạnh đó để đảm bảo thuận tiện cho công tác triển khai, Bộ phận phụ trách sẽ thực hiện việc cấp tài khoản theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng cho CB-VC-NLĐ đăng ký sử dụng dịch vụ trước ngày 15.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ này, mỗi CB-VC-NLĐ vui lòng đăng ký sử theo link sau http://goo.gl/L8u1kT (cần phải đăng nhập bằng email chính thức của Nhà trường).

Đối với CB-VC-NLĐ Khoa Công nghệ Thông tin: http://goo.gl/forms/259gQl3Jgg (đăng nhập bằng email chính thức của Khoa).

Trong quá trình thực hiện, nếu quý Thầy/Cô có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            Các đơn vị trong Trường;

–            Văn phòng Công Đoàn (p/h);

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ