Thông báo v/v tham gia “Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018

Thông báo v/v tham gia “Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 09 /KHCN

V/v thông báo “Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM” năm 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

                    Kính gửi:   

                                      –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                        –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM  

                                        –  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

            Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật tham gia xét chọn Giải thưởng.

            Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng KHCN gồm:

  • Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  • Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  • Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  • Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;
  • Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.
  • Giấy chứng nhận là Sinh viên/Học viên cao học/Nghiên cứu sinh.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển và gửi tất cả các file qua địa chỉ email: hntanh@hcmus.edu.vn.

Lưu ý: các công trình tham gia xét chọn giải thưởng có thời gian được công bố/chấp nhận đăng trong khoảng 10/2017-10/2018.

Thời hạn: từ ngày 16/10/2018 đến 17h ngày 30/10/2018. Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tiến hành tổng kết, họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

            Kính chào trân trọng.

Đính kèm:

  1. Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho SV, HVCH và NCS ở ĐHQG-HCM”;
  2. Đơn xin tham gia giải thưởng;
  3. Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu P. KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN

 

 (đã ký)

 

 

 

Trần Văn Mẫn