Thông báo về kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

Thông báo về kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  190/ TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 11 năm 2019

                                                                                   

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới

dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019 

 

  1. Kết quả giải thưởng:

Danh sách các cá nhân được xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2019 bao gồm:

  • Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp: Bùi Đại Phát, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Tên Khóa luận là “Insight into the photocatalytic mechanism of nanocomposites enhanced by SnO2 for nitrogen oxide degradation”; CBHD: TS. Phạm Văn Việt.
  • Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ: Tôn Nữ Quỳnh Trang, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Tên Luận văn là “Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cu và nhiệt độ ủ đến hiệu suất quang sinh H2 của vật liệu CuxO-TNTs; CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu.
  • Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ: Phạm Văn Việt, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Tên Luận án là “Tổng hợp vật liệu tổ hợp nano TiO2 dạng ống/nano kim loại, nano ôxít kim loại ứng dụng trong quang xúc tác và diệt khuẩn” CBHD: GS.TS. Lê Văn Hiếu, PGS.TS. Cao Minh Thì.
  1. Phần thưởng và Lễ trao giải
  • Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp, trị giá 20.000.000 đồng;
  • Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, trị giá 25.000.000 đồng;
  • Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, trị giá 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, mỗi cá nhân nhận giải thưởng sẽ được tặng 01 kỷ niệm chương có hình Giáo sư Lê Văn Thới ở mặt trước, tên của cá nhân và năm đạt giải thưởng ở mặt sau.

 Lễ Công bố và trao Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2019 sẽ được tổ chức vào Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Trần Linh Thước