THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30 /KHTN-KHCN

V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 

 

                                  Kính gửi:       –    BAN CHỦ NHIỆM KHOA;                                           

                                                 –    TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;                                   

                                                 –     GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2022 được triển khai như sau:

 • Thực hiện chủ trương tăng cường công bố khoa học quốc tế trong danh mục Scopus tại ĐHQG-HCM, các đề tài được tài trợ từ kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường cần đạt công bố khoa học trong danh mục Scopus hoặc trong các kỷ yếu hội nghị quốc tế có phản biện.
 • Với mục đích phát huy tiềm lực của các đơn vị trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ chung của Trường, bên cạnh các đề tài được tài trợ từ kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường sẽ triển khai việc đăng ký các đề tài cấp Trường từ nguồn kinh phí đề án của các Khoa cấp.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên tại đơn vị về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2022

 1. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ:
 2. Đề tài định hướng nghiên cứu:

– Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được chấp nhận đăng) trên các tạp chí khoa học trong danh mục Scopus năm 2021 hoặc kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (có phản biện) được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (áp dụng cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử – Viễn thông).

 1. Đề tài định hướng ứng dụng:

                       – Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã được chấp nhận đơn đăng ký.

 1. Kinh phí:
 2. Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ từ Trường: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 50 triệu đồng;
 3. Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 150 triệu đồng và do Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học Công nghệ phê duyệt theo đề nghị của đơn vị.

Quy trình triển khai các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa sẽ tuân theo quy định chung của Trường.

 1. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

– Thời gian thực hiện: 12 tháng;

– Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường, Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm;

– Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài;

– Tính không trùng lắp của đề tài;

 1. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

– Chủ nhiệm phải là cán bộ trong biên chế, hợp đồng tuyển dụng (hợp đồng xanh);

– Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ trẻ;

– Không nợ đề tài cũ. Nếu có đề tài chưa nghiệm thu thì phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;

– Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;

– Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;

– Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

 1. Đăng ký thực hiện:

      – Các đề tài được thực hiện từ nguồn kinh phí của Trường:

         + Hồ sơ đăng ký gồm: 01 bản in Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01) và gởi file Thuyết minh (định dạng Word, Unicode) qua email: nhthuong@hcmus.edu.vn 

         + Nơi nộp hồ sơ: Phòng Khoa học Công nghệ (B07)

         + Thời gian nộp hồ sơ: Từ 02/03/2022 đến hết ngày 21/03/2022

 • Các đề tài được thực hiện từ nguồn kinh phí của Khoa:

             + Hồ sơ đăng ký gồm: 01 bản in Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01) và gởi file Thuyết minh (định dạng Word, Unicode) qua email của các Khoa.

         + Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa (Sau đó thư kí đề tài của Khoa sẽ tổng hợp và chuyển về Phòng KHCN)

         + Thời gian nộp hồ sơ: theo đề nghị của đơn vị.

Kính chào trân trọng.

 

Nơi nhận:

                                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

-Như trên;

                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Phòng KHCN

                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                                                                               Trần Minh Triết