Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH-CN cấp Trường năm 2021

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH-CN cấp Trường năm 2021

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký đề tài NCKH-CN cấp Trường năm 2021

 

Đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ (NCKH-CN) cấp Trường nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ công tác tại Trường.

Trong năm 2021, việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ cấp Trường có một số điểm đặc biệt sau:

 • Nhằm thực hiện chủ trương về việc khuyến khích tăng cường công bố khoa học quốc tế trong danh mục Scopus tại ĐHQG-HCM, các đề tài có công bố khoa học trong danh mục Scopus được ưu tiên cấp kinh phí với định mức cao hơn.
 • Nhằm phát huy tiềm lực của các đơn vị trong sự nghiệp chung phát triển khoa học và công nghệ, bên cạnh các đề tài NCKH-CN cấp Trường được tài trợ từ kinh phí NCKH-CN của Trường còn có các đề tài NCKH-CN cấp Trường do các đơn vị trong trường cấp kinh phí.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại đơn vị về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2021.

A. Loại hình đề tài NCKH-CN:

 • Đề tài định hướng nghiên cứu: Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được nhận đăng) trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước thuộc danh mục xét học hàm (với tất cả lĩnh vực); hoặc kỷ yếu hội nghị quốc tế (có phản biện) được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (với lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông).
 • Đề tài định hướng ứng dụng: Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã được chấp nhận đơn đăng ký.

B. Kinh phí:

 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ Trường:
  • Đề tài định hướng nghiên cứu với sản phẩm có ít nhất 01 bài báo trong tạp chí hay hội nghị thuộc danh mục Scopus: kinh phí tối đa là 50 triệu đồng.
  • Đề tài định hướng nghiên cứu với sản phẩm phù hợp quy định ở mục (A) nhưng không trong tạp chí hay hội nghị thuộc danh mục Scopus: kinh phí tối đa là 25 triệu đồng.
  • Đề tài định hướng ứng dụng: kinh phí tối đa là 25 triệu đồng
 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ đơn vị: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 150 triệu đồng và do Hiệu Trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách phê duyệt theo đề nghị của đơn vị. Đơn vị triển khai các đề tài với kinh phí NCKH-CN từ đơn vị mình cần thực hiện theo quy định về tài chính của Trường. Việc đăng ký, xét duyệt, đánh giá và nghiệm thu đề tài được thực hiện theo quy định chung về đề tài NCKH-CN cấp Trường.

 C. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

 • Thời gian thực hiện: 12 tháng (trong năm 2021-2022);
 • Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng KH-CN của Trường, Khoa, Bộ môn, PTN, Trung tâm;
 • Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài;
 • Tính không trùng lắp của đề tài.

D. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

 • Chủ nhiệm là cán bộ trong biên chế, hợp đồng tuyển dụng (hợp đồng xanh);
 • Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có năng lực về công bố khoa học, phát triển ứng dụng;
 • Không nợ đề tài cũ, nếu có đề tài chưa nghiệm thu phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;
 • Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;
 • Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;
 • Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật;

Nhà trường sẽ ưu tiên các chủ nhiệm đề tài là cán bộ của Trường có trình độ Cử nhân đang học Cao học; trình độ Thạc sĩ đang học Nghiên cứu sinh hoặc Tiến sĩ chưa thực hiện đề tài cấp Trường.

E. Đăng ký thực hiện:

 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ Trường:
  • Hồ sơ đăng ký bao gồm: file Thuyết minh
  • Nơi nộp hồ sơ: Chủ nhiệm gởi file Thuyết minh (file Word và file PDF, Unicode) về email vkngoc@hcmus.edu.vn
  • Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17 giờ Thứ 6 ngày 02/07/2021.
 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ đơn vị:
  • Hồ sơ đăng ký: tương tự với các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ Trường.
  • Nộp hồ sơ: mỗi đơn vị tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng KHCN (F.07).
  • Thời gian nộp hồ sơ: theo đề nghị của đơn vị.

            Kính chào trân trọng.