Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 25