THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

                    –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;                   

                    –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

                    –  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

                    –  VIỆN TRƯỞNG.

Theo công văn số 580/ĐHQG-KHCN ngày 04/4/2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc cập nhật và xây dựng quy định tổ chức thực hiện, quản lý nhiệm vụ KH&CN trong ĐHQG-HCM, Nhà trường kính đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin và tiến hành đánh giá, kiến nghị sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG ban hành theo Quyết định 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Các Quy định thuộc Quyết định 193 có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động nghiên cứu KH&CN (đề tài cấp ĐHQG A, B, C, …) của các cá nhân nghiên cứu thuộc Trường cũng như thuộc ĐHQG-HCM. Vì vậy, kính đề nghị Quý Thầy Cô dành thời gian đánh giá, kiến nghị sửa đổi Quy định nhằm phù hợp và tạo được hiệu quả cao hơn cho các hoạt động nghiên cứu tại Trường.

Thời hạn gửi kiến nghị: đến 12 giờ 00 ngày 15/4/2024

Kiến nghị được gửi qua link sau: https://forms.gle/Q8nVQPGHfG3FAojS6

Trân trọng.

  • Đính kèm:

QĐ 193-ĐHQG 22-3-2012 – Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài cấp ĐHQG

580-cập nhật và xây dựng QĐ tổ chức thực hiện, QL nhiệm vụ KHCN