Thông báo về việc quy định và đăng ký đề tài nghiên cứu cấp Trường của Phòng chức năng năm 2021

Thông báo về việc quy định và đăng ký đề tài nghiên cứu cấp Trường của Phòng chức năng năm 2021

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát huy những sáng kiến, cải tiến đóng góp thiết thực cho hoạt động của Nhà Trường đến từ ý tưởng, nghiên cứu sáng tạo của các Phòng chức năng, các bộ phận hành chính để phục vụ thiết thực cho Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM kính đề nghị Lãnh đạo Phòng, Trung tâm thông báo đến các cán bộ tại đơn vị nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường của Phòng chức năng năm 2021.

1/ Các đề tài được thực hiện với kinh phí từ Trường:

Kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 25 triệu đồng. Việc đăng ký, xét duyệt, đánh giá và nghiệm thu đề tài được thực hiện theo quy định chung về đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Trường.

2/ Các vấn đề nghiên cứu có thể đề xuất và sản phẩm:

Nghiên cứu xây dựng các quy trình hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, có sức lan tỏa giúp cải tiến hoạt động chung của Trường.

Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm cụ thể phục vụ trực tiếp tiếp đóng góp chung cho hoạt động của Trường (các phần mềm, website, các bộ công cụ hỗ trợ, các sản phẩm truyền thông….) ở bước nghiên cứu thử nghiệm để nếu thành công Nhà Trường có thể triển khai rộng rãi trong mảng hoạt động hay trong tất cả các hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Các ý tưởng nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến quy trình, quy chế của đề tài không nên trùng với các công việc cụ thể được giao nhiệm vụ thực hiện của Phòng và cần có kết quả sản phẩm cụ thể để nghiệm thu (không yêu cầu công bố quốc tế, quốc gia).

3/ Nhân lực thực hiện:

Nhân lực chủ nhiệm và thực hiện chính là lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng, khuyến khích kết hợp với các thành viên là cán bộ các Phòng, Khoa, Trung tâm trong triển khai thực hiện, thử nghiệm quy trình, thử nghiệm sản phẩm nghiên cứu cải tiến của đề tài.

4/ Tiêu chuẩn đối với đề tài và chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở

Thời gian thực hiện: 12 tháng (11/2021 – 10/2022);

Đề tài không được trùng lắp, đề tài có tính khả thi.

Chủ nhiệm phải là cán bộ trong biên chế, hợp đồng tuyển dụng (hợp đồng xanh); có chuyên môn công việc phụ trách phù hợp với đề tài đăng ký;

Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác; không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

 

5/ Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký bao gồm: file Thuyết minh có chữ ký điện tử của Chủ nhiệm (hồ sơ bản cứng sẽ nộp sau).

Nơi nộp hồ sơ: Quý Chủ nhiệm gởi file Thuyết minh (gồm file Word và file PDF, Unicode)
về email vkngoc@hcmus.edu.vn

Thời gian nộp hồ sơ12g00 Thứ 2, ngày 18/10/2021

         Kính chào trân trọng.