THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI ĐHQG A, B NĂM 2025 CÓ HỢP TÁC QUỐC TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI ĐHQG A, B NĂM 2025 CÓ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Kính gửi:

                 –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;                 

                 –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

                 –  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

                 –  VIỆN TRƯỞNG.

Theo công văn số 617/ĐHQG-KHCN ngày 11/4/2024 của ĐHQG-HCM về việc đẩy mạnh hợp tác thông qua các nhiệm vụ KH&CN năm 2025, Phòng KHCN kính chuyển thông tin và lưu ý Quý đơn vị và Quý Thầy Cô quan tâm cân nhắc lựa chọn hạng mục nhiệm vụ có hợp tác quốc tế này (nếu có) khi đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý đề tài trực tuyến của ĐHQG-HCM (PMS). Đồng thời, Chủ nhiệm cũng có thể chọn một trong các Chương trình nghiên cứu phù hợp trên PMS để tăng cơ hội phê duyệt (theo QĐ của Thủ tướng CP hoặc theo Chiến lược phát triển ĐHQG ngoài nhiệm vụ loại A-B).
Chủ nhiệm vui lòng thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký tại PMS: https://pms.vnuhcm.edu.vn/
Thời hạn đăng ký: đến ngày 30/4/2024.
Lưu ý đối với các nhiệm vụ KH&CN có hợp tác quốc tế cần đáp ứng hồ sơ khi xây dựng thuyết minh theo các yêu cầu chi tiết ở Công văn 617 đính kèm.