THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

THÔNG BÁO VV ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 60/KHTN-KH

                 V/v đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

                                                       Kính gửi:       –BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

                                                                         -TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

                                                                         -GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

            Nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu tại Trường của các nhà khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ nghiên cứu tại đơn vị nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2018.

        Hồ sơ đăng ký bao gồm: 01 bản Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01)

        Gởi file Thuyết minh (định dạng Word, unicode) qua email nhthuong@hcmus.edu.vn

       Nơi nộp hồ sơ: Phòng KHCN (F.07)

       Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17g00, ngày 02/05/2018

          

            * Hồ sơ đăng ký phải thỏa các tiêu chuẩn đã thống nhất như sau:

 

Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

 1. Thời gian thực hiện: 01 năm (2018 – 2019);
 2. Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng KH&CN của Trường, Bộ môn, Khoa, PTN, Trung tâm;
 3. Tính khả thi của đề tài và đề tài không được trùng lắp;
 4. Sản phẩm của đề tài ít nhất phải có 01 bài báo trong hoặc ngoài nước thuộc danh mục xét học hàm;
 5. Kinh phí: 15-20 triệu đồng.

Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

 1. Chủ nhiệm phải là cán bộ trong biên chế, hợp đồng tuyển dụng (hợp đồng xanh);
 2. Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trẻ chưa thực hiện đề tài cấp Trường;
 3. Không nợ đề tài cũ, đề tài chưa nghiệm thu phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;
 4. Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;
 5. Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;
 6. Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật;

 

            Kính chào trân trọng.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Như trên;

(Đã ký) 

– Phòng KHCN;

 

– Lưu VT.

Châu Văn Tạo