THÔNG BÁO VV ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH QUẢNG NGẢI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023