Thông báo vv đề xuất nhiệm vụ KH&CN trong Chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN, UBND TP.HCM và ĐHQG-HCM

Thông báo vv đề xuất nhiệm vụ KH&CN trong Chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN, UBND TP.HCM và ĐHQG-HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82 /KHTN-KH

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN trong Chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN, UBND TP.HCM và ĐHQG-HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

 

Kính gởi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

          Theo công văn số 731/ĐHQG-KHCN ngày 26/04/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN trong Chương trình hợp tác giữa Bộ KH&CN, UBND TP.HCM và ĐHQG-HCM, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các Nhóm nghiên cứu/ Nhà khoa học của đơn vị triển khai việc đề xuất theo danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác giữa 03 đơn vị.

          Các đề xuất vui lòng thực hiện theo mẫu bao gồm các nội dung tên đề tài, chủ nhiệm, thời gian thực hiện, tổng kinh phí thực hiện, kết quả dự kiến, địa chỉ áp dụng.

  • Thời gian nộp đề xuất: trước 16g00 ngày 13/05/2022.
  • Hồ sơ cần nộp: 01 bản in Phiếu đề xuất có ký tên của Đại diện Nhóm/Cá nhân đề xuất, đồng thời gửi file .doc [Phiếu đề xuất] qua email <nhthuong@hcmus.edu.vn>.

 

Kính chào trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

(*) Công văn 731/ĐHQG-KHCN và mẫu Phiếu đề xuất tải về từ Thông báo này có tại website trường/Nghiên cứu.