Thông báo vv gia hạn thời gian nhận dự án tham gia cuộc thi “Sinh viên với quyền Sở hữu trí tuệ” lần I – 2020 (SIP) – Chủ đề “Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ”