Thông báo vv tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông năm 2020