Thông tin học bổng NCS cho ngành Công nghệ phần mềm tại Đại học L’Aquila (Italia)

Thông tin học bổng NCS cho ngành Công nghệ phần mềm tại Đại học L’Aquila (Italia)

Phòng Đào tạo Sau đại học và Phòng QHĐN, trường Đại học Khoa học Tự nhiên xin chuyển tiếp thông tin học bổng NCS ngành Công nghệ phần mềm tại Đại học L’Aquila (Italia).

———————————————————————

Thông tin học bổng:

  1. Đơn vị cấp học bổng: Đại học L’Aquila (Italia).
  2. Cấp độ học bổng: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ
  3. Đối tượng: Dành cho Thạc sĩ hoặc học viên cao học chuẩn bị tốt nghiệp.
  4. Ngành học: Công nghệ phần mềm
  5. Số lượng học bổng: 2 suất
  6. Thông tin chi tiết: tham khảo theo link sau

http://vps.diruscio.org/ESR6_vacancy_UDA.pdf

http://vps.diruscio.org/ESR15_vacancy_UDA.pdf

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Thanh Phương – Nghiên cứu viên sau tiến sĩ ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) tại Đại học Tổng hợp L’Aquila, Italy

Email: phuong.nguyen@univaq.it

Trân trọng