Thông tin học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2019

Thông tin học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  88  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Nguyễn Văn Đến lần XIII – Năm 2019

_______________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học khóa tuyển 2016, 2017, 2018; bậc cao đẳng và hoàn chỉnh Đại học khóa tuyển 2017, 2018, có tư cách đạo đức tốt;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Có kết quả học tập và rèn luyện từ Khá trở lên, có điểm trung bình các môn Vật lý từ 7.0 trở lên (đối với Sinh viên không học ngành Vật lý);
 • Là Đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thể.
 • Chưa nhận bất kì học bổng nào trong năm học 201-2020.
 1. Số lượng – giá trị học bổng:

Số lượng 5 suất, trị giá 5.000.000đ/ suất. Ngoài ra, tuỳ tình hình số lượng đơn và hoàn cảnh của sinh viên, Ban điều hành học bổng sẽ xét trao một số suất hỗ trợ trị giá 50% học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu, có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường về thành tích hoạt động Đoàn thể). Lưu ý: trình bày rõ hoàn cảnh gia đình để Ban điều hành học bổng có cơ sở xem xét;
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (trình bày rõ hoàn cảnh và thu nhập của gia đình, có xác nhận của địa phương);
 • Phiếu điểm tích lũy (in theo từng học kỳ, có xác nhận của Phòng Đào tạo).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 30/9 đến 15g00 ngày 25/10/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 2 cơ sở).

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương