Thư mời của ĐH Thủ Dầu Một v/v viết bài cho Hội thảo khoa học cấp Trường chủ đề “Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, NCKH trong các cơ sở đào tạo”