Thư mời tham dự Hội nghị Nữ Khoa học và Công nghệ Lần thứ 1, Khu vực phía Nam – Chủ đề: Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường