Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế về “Lãnh đạo học và chính sách công” do Học viện Chính trị khu vực II