16 biểu mẫu (File word tham khảo) trong phụ lục 2 – Quyết định 37

16 biểu mẫu (File word tham khảo) trong phụ lục 2 – Quyết định 37

Mẫu số 01. Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh.

Mẫu số 02. Bản nhận xét kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với giảng viên.

Mẫu số 03. Báo cáo khoa học tổng quan.

Mẫu số 04. Bìa Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh.

Mẫu số 05. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở.

Mẫu số 06. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Mẫu số 07. Phiếu nhận xét của thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Mẫu số 08. Bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư cơ sở.

Mẫu số 09. Bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Mẫu số 10. Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

Mẫu số 11. Biên bản kiểm phiếu.

Mẫu số 12. Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Mẫu số 13. Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (lần 2).

Mẫu số 14. Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Mẫu số 15. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Mẫu số 16. Biên bản họp xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.